Tuesday, September 9, 2008

Senarai Pelajar Kertas Projek Master

Senarai Kertas Projek Master UKM mod pengajian dia macam kita ni la.. lebih kurang la... Cuti ja gi semenanjung....

Nama Pelajar

Tajuk Kertas Projek

Ahmad Bin Rambli

Masalah Penyesuaian Pelajar Asrama

Ahmad Syahir Bin Yusof

Kajian Terhadap Tahap Pengintegrasian Ict Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik
Menengah Rendah Di Sekolah-Sekolah Menengah Luar Bandar Bahagian Miri Sarawak

Albert Ong Ngee Hong

Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Hubungannya Dengan
Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Bahagian Miri, Sarawak

Allice Ak Edward Enjan

Sikap Dan Pandangan Pelajar Terhadap Penggunaan Teknologi Dalam
Mempelajari Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

Anthony Raj A/L Munusamy

Teaching Of Vocabulary Through Discovery Method Among
Transition Students Of Smk Chung Hua Miri

Aileen Chong

Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Peka Sains Ting 4 Di Pedalaman, Tenom Sabah Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Peka Sains Ting 4 Di Pedalaman Atas, Tenom Sabah

Azman Anak Ismail

Barang Anak Sanggah

Bitah Binti Takbilola

Bramwell Anak Gumar

Perbandingan Pencapaian Di antara Pelajar Asrama Dengan Pelajar Harian Dalam
Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah

Canady @ Kennedy Ak Nunong

Keciciran Dalam Kalangan Remaja Iban

Cecelia Binti Intang

Hubungan Latar Belakang Sosial, Sikap Terhadap Pendidikan Dengan Aspirasi
Pendidikan Pelajar Ponteng Di Sekolah Menengah Di Daerah Kota Marudu, Sabah

Cecilia Tiong Ching Ching

Sikap Belajar Mempengaruhi Prestasi Pencapaian Pelajar
Dalam Matematik Bahasa Inggeris

Celinea Anak Lasan

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di IPTS
Di Negeri Sarawak: Satu Tinjauan

Chieng Kai Yien

Chong Li Ling

Keberkesanan Penggunaan Multimedia Interaktif Ke Atas Pencapaian
Operasi Darab dalam Mata Pelajaran Matematik Murid Tahun Tiga

Choong Whui Bean

Hubungkait Faktor-Faktor Pendorong Terhadap Masalah Disiplin Di Kalangan
Pelajar Di Sekolah Menengah Bahagian Bintulu

Christina Ak Kadak

Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Hubungnnya Dengan Motivasi
Guru Sekolah Rendah Di Bintulu, Sarawak

Chua Sim Huat

Sikap Pelajar Tingkatan 4 Dan Tingkatan 2 Terhadap Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling Di SMK Siburan

Dayang Siti Fatimah Bt Abang Kipli

Pengamalan Pendidikan Islam Dalam Kalangan Pelajar SMK Agama Di Sarawak

Derrick Warren Anak Saging

Faktor Ibubapa Dan Hubungannya Dengan Masalah Ponteng Dalam Kalangan Murid Di
Empat Buah Sekolah Rendah Di Zon Sri Aman

Dickson Palot Ak Malintan

Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Motivasi Pencapaian Dengan
Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sains

Dora Young Wan

Kajian Tinjauan Tentang Persepsi Guru Terhadap Peranan Pengetua
Dalam Pelaksanaan Sistem Merit Dan Demerit Dalam Peraturan Sekolah
Di Bahagian Miri, Sarawak

Dyg Putri Bt Awg Mahbi

Sikap Pelajar Dan Pencapaian Bahasa Melayu Penulisan Di Sekolah
Kebangsaan Dalam Daerah Bintulu Sarawak

Elisabeth A/P Tak

Hubungan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Kemahiran Pemikiran
Sejarah (KPS) Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah

Elsie Klang Benang

Persepsi Guru Tentang Peranan Guru Besar Dalam Program Perkembangan
Staf Di Empat Buah Sekolah Rendah Dalam Zon Sri Aman, Sarawak

Ernie Kho Siaw Nee

Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Dengan
Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar

Faiz Bin Mustapa

Ciri - Ciri Keusahawanan Dikalangan Pelajar - Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dan
Sekolah Menengah Kebangsaan Di Bahagian Bintulu Sarawak

Faridah Husna Binti Abdullah

Fedrick Ak Batu

Kokurikulum Badan Beruniform Pengakap Dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Kepimpinan

Fu Siaw Peeng

Hubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja
Guru PPSMI Sekolah Menengah Di Daerah Subis, Sarawak

George Demong

Gita Anak Rengkang

Hairolhamzi Bin Bahroddin

Halimah Binti Junaidi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5

Halina Binti Yusoff

Kajian Kes Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan
Bahasa Inggeris Dalam Pelaksanaan Buddy Support System Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik

Hamidah Bt Mahmud
Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Dikalangan Guru Semenanjung
Yang Berkhidmat Di Sarawak

Hasbi Bin Acheh

Tahap Aplikasi ICT Dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Seni Visual
Di Sekolah-Sekolah Menengah Bahagian Samarahan Sarawak

Hayati Binti Jais

Persepsi Guru Tentang Pendekatan Belajar Melalui Bermain Dan Hubungannya
dengan Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Kanak Kanak Pra Sekolah

Hayati Binti Omar

Penggunaan Pendekatan TMK Dalam Meningkatkan Pencapaian Pendidikan Sivik
dan Kewarganegaraan ( PSK ) Pelajar Tahun 4

Hazlifah Binti Harun

Keberkesanan penggunaan bahan multimedia sebagai alat pengajaran dan pembelajaran
pendidikan moral keatas tahap perkembangan moral pelajar tingkatan satu

Heward Anak Engchin

Persepsi Guru-Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya
Dengan Kepuasan Kerja Guru. Kajian Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Daerah Miri, Sarawak

Ho Lee Ming

Persepsi Pelajar Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kecenderungan Penggunaan Pusat Sumber

Ho May Leng

Gaya pemikiran guru pelatih empat buah institut
pendidikan guru di Sarawak

Intan Baiduri Binti Abu Bakar

Ja'afar Bin Zaini

James Ak Siba

Jelina@Zarina Binti Abdul Talip

Keberkesanan Pengurusan Masalah Displin Dalam Bilik Darjah Menurut Persepsi
Guru Sekolah Menengah, Satu Kajian di sekolah-sekolah menengah di zon "A" Miri

Jerie Anak Peter Langan

Sikap Dan Motivasi Murid Iban Sekolah Rendah Terhadap BM Dan BI Sebagai Bahasa Kedua

Jong Yian Chong

Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik
Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat

Julia Anak Baba Sangau

Tahap Penguasaan Tatabahasa Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Iban Tingkatan 2
Di SMK Subis , Batu Niah Miri. ( Satu Kajian Kes )

Junani Bin Ahmad Junaidi

Sikap Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Di SK Bandar Samariang, Kuching, Sarawak

Juti Ak Ranti

Kamisah Binti Hipni

Pendekatan/Strategi Bimbingan Rakan Sebaya Dalam Meningkatkan Penguasaan
Konsep Mol Dalam Mata Pelajaran Kimia KBSM Tingkatan 4

Kaviza A/P Manar Karam

Peranan, Kesanggupan dan Tanggungjawab terhadap Pengurusan Disiplin dan
Penguatkuasaanya di Sekolah Menengah KebangsaanPerempuan di Daerah Taiping, Perak

Kho Ling Hong

Hubungan Antara Pengetahuan Asas Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah
Berayat Di Kalangan Pelajar Tahun Lima Dalam Tajuk Pecahan

Kissma Binti Ali

Gaya Pembelajaran Sains Murid-Murid Sekolah Rendah Di Bandar Sibu

Kolan Bala Apui

Koleh Anyan

Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Penceritaan Oleh Guru Mata Pelajaran Sejarah

Kong Sieng Chuo

Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Motivasi Pencapaian Dengan Pencapaian
Matematik Tambahan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat

Lai Siew Fung

Persepsi Guru Geografi Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam mata
Pelajaran Geografi:Satu Tinjauan Di sekolah Menengah Daerah Subis, Miri, Sarawak

Lang Anak Likong

Lau Tiew Kiong

Peranan Golongan Pentadbir Sekolah Dalam Merealisasikan Sekolah
Berkesan Di Bahagian Sibu, Negeri Sarawak

Lee Chuo Hiong

Kajian Tindakan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif-masteri
Dalam Pengajaran Biologi Tingkatan 4

Lee Kok Ming

Hubungan antara gaya pembelajaran murid, penerapan Teori Kecerdasan
pelbagai dalam penyelesaian masalah matematik murid tahun 5 di SK Batu Wong, Sibu

Leila Binti Nasser

Liew Sang Sang

Pengajaran Fizik Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan

Liew Siaw Sze

Pembinaan Dan Penilaian Perisian PPBK Sains Tahun 4

Limok Anak Shem

Hubungan Antara Konsep Akademik, Konsep Kendiri Bukan Akademik Dan
Motivasi Pencapaian Dengan Sains Pelajar Iban Bahagian Sri Aman

Ling Mee Ling

Tanggapan Murid Tingkatan 4 Terhadap Peka Sains Di Sekolah Menengah

Loo Siaw Ling

Kajian Tindakan: Keberkesanan Kaedah Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences)
Dalam Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah

Lu Chung Chin

Kesan Penggunaan Stad Terhadap Pencapaian Matematik, Sikap Dan Motivasi Pelajar Tingkatan Satu

Luvrina Binti Jamaludin

Lyndiana Daisy Ak Goh

Sikap Dan Adaptasi Diri Berhubung Dengan Pembelajaran
Sains Dalam Bahasa Inggeris Satu Kajian Kes Di SMK Kapit Sarawak

Magdeline Anak Nor

Sikap pelajar terhadap mata pelajaran bahasa iban dan pertaliannya dengan gaya pengajaran guru

Mahidi Bin Jemali

Gejala-gejala vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah masakini

Maimon binti Matnoh
Keberkesanan Program Bimbingan Profesionalisme Perguruan Dalam
Teknologi Maklumat (BPPT)Di Wilayah Persekutuan Labuan

Maria Anak Emak

Maribil Binti Datu Hassan

Micheal Anak Ringgit

Tahap Penggunaan Internet Di Sekolah Rendah Bahagian Samarahan Sarawak

Mohamad Faizaluddin Bin Johar

Students' Attitudes Towards Learning The Literature Component: Form 4 Students Of SMK Suai

Mohammad Shazwan Bin Seun
Hubungan Di Antara Keadaan Bangunan Dengan Pencapaian Akademik Pelajar
Di Sekolah Kurang Murid Di Bahagian Mukah

Mohd. Nur Furqan Bin Abdullah

Penguasaan Teknologi Maklumat Dalam Kalangan Guru-Guru PPSMI Sekolah Menengah

Mostaffa Bin Sidik

Melvina Chung Hui Ching

Sikap Guru BM Terhadap Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Di
Sekolah-Sekolah Rendah Di Bahagian Bintulu, Sarawak

Muhammad Fariduddin Wajdi Anthony

Tahap Kesediaan Membaca Kanak-Kanak Prasekolah

Muhd Fariz Bin Ismail

Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Sains Di Kalangan Pelajar
Tingkatan Dua SMK Suai, Niah, Miri, Sarawak

Nancy Anak Guyang

Nancy Gawid

Ngu Kim Hun

Keberkesanan Pengintergasian Multimedia Terhadap Sikap Pelajar Dan Pencapaian Matematik

Nik Maslina Bt Nik Mahmood

Kajian Tahap Kepuasan dan Tekanan Kerja di Kalangan Guru Kaunseling
Dalam Daerah Alor Gajah dan Melaka Tengah

Nor Fariza Binti Md.Sohin

Pengurusan Keselamatan Bengkel Yang Berkesan Dalam Kalangan Pelajar
Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Suai, Miri, Sarawak

Nor Hanizan Binti Ibrahim

Tinjauan Terhadap Penggunaan Perisian Pengajaran (Teaching Courseware)
Matematik Bagi Sekolah Di Pedalaman Sarawak. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Suai, Miri

Noraini Binti Omar

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5

Norazlina Binti Nordin

Hubungan Tekanan Kerja Dengan Kepuasan Kerja
Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Labuan

Nordiane Bt Nordin

Penggunaan Internet Dan Perkembangan Pengetahuan Sivik Dan
Kewarganegaraan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Labuan

Nordin Bin Seruji

An Analysis Of Students Attitude & Motivation Towards Learning English
As A Second Language In A Rural Secondary School

Norhaida Binti Adrus

Gaya Pengajaran Pensyarah Pengurusan Perniagaan Mengikut Persepsi Pelajar Di Kolej Matrikulasi

Norlah Binti Sulai

Norsia Bt Abdullah @ Julah

Penggunaan Multimedia Dalam Kalangan Guru-Guru Pra Sekolah Di Labuan

Norzima Binti Ali Husien

Hubungan persekitaran keluarga dan gaya pembelajaran terhadap
pencapaian sains pelajar tingkatan empat sains sosial

Nur Ain Elzira Binti Abdullah

Tahap Stail Kepimpinan Guru Besar Di Sekolah Kebangsaan Yang
Cemerlang Di Bahagian Kapit, Sarawak: Satu Kajian Tinjauan

Ong Sze Chong

Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Kecerdasan Emosi Dan Pencapaian
Akademik Mata Pelajaran Bahasa Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4

Ooi Chi Chien

Tahap Kesediaan Guru Novis Dalam Pengurusan Bilik Darjah Di
Sekolah Menengah Daerah Tenom, Sabah

Pamela Jill Anak Wilfred Toyo

Kesediaan Guru dan Bukan Opsyen Sains dan Matematik Sekolah
Rendah di Daerah Asajaya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

Paul Jackson Tutong

Strategi Untuk Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam PIBG Untuk Keberkesanan Sekolah

Poh Chie Teck

Pulsinah Binti Ogo

Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Pelajar Matrikulasi Dalam Subjek Ekonomi

Puteri Haryati Bt Raden Abdul Muin


Rabiah Binti Haji Bohari

Hubungan Antara Penerapan Teori Kecerdasan Pelbagai Dengan Gaya Pembelajaran
Murid dalam Bahasa Malaysia Tahun 4 dan Tahun 5 Sibu

Rahimi Bin Ibrahim

Faktor-faktor Pendorong Ponteng Sekolah Dalam Kalangan Pelajar
Tingkatan Empat Di Daerah Melaka Tengah

Rainee A/P Velamuthu

Ratizam Binti Mohamad

Ratnawati Binti Yarabi

Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran
Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Daerah Subis

Rosa Monira Ak Johen
Keberkesanan Kursus ETeMS Dan Hubungannya Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran
Sains Dan Matematik Di Sekolah Rendah

Rosalia @ Roslia Bt Tampa

Rose Anak Jimbey

Roziah Binti Abdul Rahman

Diagnostik Mengenal Pasti Kesilapan Tatabahasa Bahasa Melayu Dalam Kalangan

Pelajar Bukan Melayu: Tinjauan Di Sebuah Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan

Saiful Busfari Bin Saie

Sharifah Maznah Binti Wan Othman

Kemahiran Belajar Sains Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dengan Kaedah Pembelajaran Aktif (Atlas).

Sofia Binti Syahferi

Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Stephen Ak Cedric Kadak

Teknik Pengajaran Yang Dilaksanakan Oleh Guru sains Dan Hubungannya
Dengan Minat Pelajar Mempelajari sains Disebuah Sekolah Menengah Di Sarawak

Suriani Bt Alland Rice Oxley

Gaya Komunikasi Guru Besar-Guru Besar dan Hubungannya dengan Kepuasan
Kerja Guru-Guru Sekolah Rendah (Zon Empat) di Wilayah Persekutuan Labuan

Suriawati Binti Nawawi

Keberkesanan Kaedah Stesen Pembelajaran dalam Program Khas Bermasalah Pembelajaran

Susan Hemp Anak Charles Juta

Suzan Binti Ropoto

Keberkesanan Penggunaan Permainan dalam Pembelajaran Sains

Tay Siew Sze

Tahap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Di Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah Di Bahagian Sri Aman, Sarawak

Tay Yong Choo

Perbandingan Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian
Bagi Mata Pelajaran Bahasa Cina Di Tingkatan Empat Sekolah Menengah
Kebangsaan Dengan Sekolah Menengah Swasta Di Kuching, Sarawak

Teoh Say Beng
Kajian Membandingkan Kaedah Pengendalian Ujian Formatif
Untuk Menilai Pencapaian Pelajar Di Sekolah Bandar Dan Luar Bandar
Dalam Mata Pelajaran Sejarah

Ting Ang Chui

Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan: Kesediaan guru Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan sekolah menengah bahagian Sibu

Tius Anak Sigi

Tracy Anak Mensan

Tu Siew Leh
Tahap Penggunaan Komputer Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan
Guru Matematik Sekolah Menengah Luar Bandar Di Bahagian Sarikei, Sarawak

WONG SU Li

Persepsi Pelajar Tingkataan 4 Terhadap Pentaksiran
Kerja Amali (PEKA) Sains Di Sekolah Menengah Luar Bandar
Sarikei, Sarawak

Wee Pei Sze

Reka Bentuk Dan Penilaian Perisian Powerpoint Bagi Matapelajaran Geografi Tingkatan Empat

Wee Soon Kian

Sikap dan Motivasi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Terhadap
Pembelajaran Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris.

William Anak Kupong

Pengajaran Bahasa Melayu : Cadangan Memperbaiki Dan Meningkatkan
Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-Murid

Wong Chin Ping

Hubungan Antara Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dengan Pencapaian
Matematik Tingkatan 4 Bagi Tajuk Set

Wong Mee Ling

Keberkesanan Guru Dalam Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah Menengah
Berasrama Bahagian Sarikei: Satu Tinjauan

Wong Nguok Ling

Wong Ting Wee
Keberkesanan Skim Baucer Tuisyen (SBT) Terhadap Pencapaian Akademik
Tahun 6 (2007) Dalam Mata Pelajaran Matematik

Yap Chin Huat

Perbandingan Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Bagi
Mata Pelajaran Bahasa Cina Di Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan
Dengan Sekolah Menengah Swasta Di Kuching, Sarawak

Yong Ping Ping

Hubungan Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Kepuasan
Kerja Guru Sekolah Menengah Di Bandar Sibu

Zabidi Bin Abdul Wahab

Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Peranan Guru Kelas Dalam Mentadbir Bilik Darjah

Friday, September 5, 2008

KOLEKSI ABSTRAK TESIS SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH

KOLEKSI ABSTRAK TESIS SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH
A Comparative Analysis of Student Reports and Essays

Choon Mooi Chua
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), Lancaster University
No. Panggilan: LB2369 C548c 1991

Abstrak: This study proposes the idea of teaching students to write better professional and academic prose through business report writing tasks in the E.S.L. context. It analyzes and compares the rhetorical strategies which signal an awareness of form and reader in the reports and the essays written by both NS and NNS undergraduates from the Management School of Lancaster University. It has shown that the student reports and essays share most of the metadiscoursal features which provide signposts of organization and the writer’s point of view, both of which serve the purpose of guiding the readers in understanding the text. It suggests the idea of using business report writing tasks to prepare and initiate students to academic writing in the E.S.L. context. It also suggests that an awareness of the rhetorical framework of reports would help students write better academic prose in their mother-tongue of second language.

Computer Assisted Instruction (CAI) as a Teaching Tool in EFL/ESL
Lee-Luan Ng
Penyelia: Dr. Marmo Soemarmo
Tesis: (M.A.), Ohio University
No. Panggilan: P53.28 L478c 1997

Abstrak: The emergence of computers as learning aid in the language classroom or Computer Assisted Language Learning (CALL) has sparked off a lot of interest among educators, who perceive CALL as having great potential in empowering the learners in their language acquistion process. With the aid of the branching design in CALL, language instructors are able to tailor-make lessons which address the needs, language ability and interest of learners, besides full filling the syllabus requirements of the respective institutions. In the case of having to deal with a large group of mixed-level learners, CALL enable the instructors to focus on the most immediate needs of each learner simultaneously. The psychological underpinnings and historical development of CALL are discussed as a basis of tracing the gradual integration of CALL into the language teaching-learning process. In addition, this study also seek to demonstrate the vast potential of internet in bringing real-life learning experience into the language classroom, which proves to be an invaluable feature for instructors who are teaching in the EFL learning situation, by presenting those features of CALL which complement the teaching and learning of the four major language skills.

Computer Assisted Instruction (CAI) as a Teaching Tool in EFL/ESL
Lee-Luan Ng
Penyelia: Dr. Marmo Soemarmo
Tesis: (M.A.), Ohio University
No. Panggilan: P53.28 L478c 1997

Abstrak: The emergence of computers as learning aid in the language classroom or Computer Assisted Language Learning (CALL) has sparked off a lot of interest among educators, who perceive CALL as having great potential in empowering the learners in their language acquistion process. With the aid of the branching design in CALL, language instructors are able to tailor-make lessons which address the needs, language ability and interest of learners, besides full filling the syllabus requirements of the respective institutions. In the case of having to deal with a large group of mixed-level learners, CALL enable the instructors to focus on the most immediate needs of each learner simultaneously. The psychological underpinnings and historical development of CALL are discussed as a basis of tracing the gradual integration of CALL into the language teaching-learning process. In addition, this study also seek to demonstrate the vast potential of internet in bringing real-life learning experience into the language classroom, which proves to be an invaluable feature for instructors who are teaching in the EFL learning situation, by presenting those features of CALL which complement the teaching and learning of the four major language skills.

The Concept of Education for a Multicultural Society in Britain (Developing a Multicultural Approach to the Curriculum). Nonetheless, what Explanations Can be Given for Underachievement in Education Among the Minorities.
Rohana Yusof
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), University of Lancaster
No. Panggilan: LC1099.5 G7R737c 1987

Abstrak: This dissertation is made up of five chapters which addresses itself specifically to the question of race and education. Within this perspective, the first three chapters mainly discusses on the notion of ‘multicultural education’ which has gained wide currency in the literature in Britain. Hence, this dissertation provides the interminable debate on the concept and the different perspective of ‘multicultural education’ from the 1970s to 1980s. The main issues highlighted in these chapters are the series of programmes and debates whose aim was to look into and try to make provision for the needs of the ethnic minorities in education specifically to developed a multicultural approach to the curriculum. Nonetheless, the issues of underachievement in school has become a dominant concern for minorities communities. Thus, the final two chapters provides some explanation for educational underachievement among the minorities (in particular Asians and West Indians) which includes economic, social and psychological factors. Finally, this dissertation concludes that the education system in Britain is beginning to come to terms with incorporation of all ethnic minority children particularly in the early 1980s. However, the conception of ‘multicultural education’ has tried to provide the solution but to this date, it has become an interminable debate among educationalist and policy-makers. This dissertation also suggest that by improving the social and economic conditions of the minorities and by combating racism in society, partly it could enlighten the problem of underachievement of the minorities children.

A Critical Evaluation of the Proposal for the Privatization of Higher Education Institutions in Malaysia
Shamsul Bahrain Rawi
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), University of Lancaster
No. Panggilan: LB2328.52 M3S528c 1995

Abstrak: The purpose of this critical evaluation is to highlight the main issues regarding the efficiency and equity of the proposal for the privatization of the higher education system in Malaysia. The issues will be criticized and some words of caution regarding the possible predicted outcome will be discussed. The government’s main objective in privatizing higher education institutions, in the form of corporations, is to reduce the financial burden of providing education. It is due to take place in Malaysia by next year (1996). However, the underlying objectives are not that clear. The original concern came from the current problem of brain drain among academics. Pressures to provide higher salaries at a competitive rate compatible with the private sector, made the government accept an alternative to the current public sector system of higher education. The idea of an independent education institution that can generate its own revenue funds and pay its own staff became the major incentive for future privatization. However, in the midst of all this enthusiasm, not enough emphasis was given to the impact that privatization might have on the higher education system under market forces. This evaluation is mainly concerned with the possible outcome, especially on the efficiency and equity grounds, that should be expected if privatization is to take place, and this will be discussed at length.

Gender – if “it’s Part of the Climate”, What Do Language Teachers Do?: Looking at Teachers’ Treatment of Gender in Teaching Materials
Fauziah Abdul Rahim
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), Lancaster Universiy
No. Panggilan: P120 S48F271g 1997

Abstrak: Studies on sexism in teaching materials have dominated the field of research for more than a decade but very few focused on teachers’ treatment of text in relation to gender. This dissertation looks at teachers’ treatment of gender in textbooks and supplementary materials, which include teacher-produced materials. Sunderland’s (1997) working model is employed in describing how gender is treated by the two teachers in this study. The analysis of data supports Shattuck’s (1996) findings and finds that the teachers treat gender differently although they used the same type of text (gender-specific text). Speculations were made that the teachers’ treatment were dependent on the nature of the text, whether the text portrays a negative image of the characters or promotes extension of traditional gender roles. Supplementary materials, which indirectly reflect their teaching ideology, objectives and world views, can also be used as a device to show their treatment of gender in the textbook. In using the model, this study shows that teachers’ treatment of gender in teaching materials is an intricate process. A teacher can covertly endorse the notion of equality in the extension of traditional gender roles and subvert the equal distribution of characters in the textbook. Both the teachers in this study treated gender covertly since discussions on it were not their main agenda, as described in their interviews. This study suggests that teachers’ intention should be made clear via interviews, to find out why teachers treat gender in their teaching materials the way they did.

The Interactive Effects of Color Realism, Clustering, and Age on Pictorial Recall Memory Among Students in Malaysia
Ahmad Jelani Shaari
Penyelia: John K. Burton
Tesis: (Ph.D.), Virginia Polytechnic Institute and State University
No. Panggilan: LB1044.88 A286I 1998

Abstrak: This study investigates the effects of clustering or format of presentation (categorized and uncategorized lists), level of color realism of graphics (color pictures, black and white pictures and line drawings), and age (10 year old, 16 year old and adults) on the pictorial recall memory among students in Malaysia. Three hundred sixty students of three age groups were randomly assigned to one of the six stimulus treatments (categorized color, uncategorized color, categorized black and white, uncategorized black and white, categorized line drawing, and uncategorized line drawing). There was a significant interaction effect between age and cluster, F (2,342) = 9.07, p <>

Malaysian Teachers’ Evaluation of Form One (KBSM) English Textbooks: A Comparative Analysis
Rohaiza Jupri
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), University of Essex
No. Panggilan: PE1128 R737m 1994

Abstrak: Research in textbook and materials evaluation which was the major focus in many ELT published articles and books in the 1980s are still lacking, even though one cannot deny its important role when choosing an appropriate text for any particular language course. In this thesis, I will present the outcome of my attempt on using a formal evaluative checklist (based on Tucker’s (1975) and William’s (1983) textbook evaluation scheme) with the Malaysian teachers on six different Form One textbooks. The mini textbook evaluation survey aims to find out the values of the new English textbooks (which are written and published under the recently implemented KBSM curriculum) and how they compare with one another, after being used for about six years with the Form One pupils (hence, a summative evaluation). 33 teachers from 12 different schools throughout four states in Malaysia have participated and give their full cooperation by completing a Textbook Evaluation Form-cum-Questionnaire. 35 criteria in the checklist serves as the main evaluative framework which have been adapted to suit the Malaysian educational context. On the overall, this research has been a very rewarding experience for me, as it not only finds out how the Form One KBSM English textbooks fare with one another in the assessment, as well as shedding us with some light one the communicative potential of the books with the pupils’ needs. The research, which in a way, is an experimental application of Tucker’s evaluative scheme, has also taught me much on the development of textbook evaluative framework and its importance to teachers, even though they may not be actively involved in the selection of their textbooks, as Malaysian teachers are.

Metaphor in Second Language Teaching and Second Language Learning
Paramjit Kaur a/p Karpal Singh
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), University of Essex
No. Panggilan: P118.2 P221m 1998

Abstrak: This essay mainly focuses on the conceptual view of metaphor as proposed by Lakoff and Johnson (1980) in Metaphors We Live By and designing of materials to highlight the structure and systematicity of conceptual metaphor. The more ‘traditional’ views are also examined in order to highlight how the understanding of metaphor has evolved and changed with the emergence of the conceptual view of metaphor. The many uses of conceptual metaphor as well as the notion of ‘metaphorical competence’ compels second language learning and second language teaching to reassess what ‘language’ is presented to second language learners. A ‘richer’ model language is needed. This does not mean that more literary texts should be used, rather the focus has to change. Texts are structured by conceptual metaphor, thereby the simplest solution would be to make learners aware of this structure. This is the aim of the essay, i.e. to justify the use of conceptual metaphor and then to demonstrate that materials can be designed to highlight the existence of conceptual metaphor in our everyday language.

National Islamic Secondary Schools in the Northern States of Peninsular Malaysia 1980-1990: A Study of Islamic Education Development
Fuziah Shaffie
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), University of Hull
No. Panggilan: LC915 M3F996n 1991

Abstrak: This study is concerned with the development of Islamic education and the implementation of the National Islamic Secondary Schools (NISS). Before the British intervened and introduced the secular and modern system of education, the pondok and madrasah were regarded as important institutions. However, after the independence, these type of schools were not enough for the muslim students to meet contemporary requirement. The creation of the NISS was one of the governments’ attempts in improving the religious schools. Four schools are chosen as case study. By explaining the schools historical background, all schools had problems especially in the early years of their establishment. Improved selection of th e schools much improved results in the public examinations. generally the government through the Islamic Education Division have done well in promoting Islamic education development in the country, since the NISS is capable in producing Islamic esperts in various streams and also increasing the Muslims social mobility. Some comments and recommendations are given to the Ministry of education in planning for future improvement as a conclusion.

Pembelajaran Masa dan Waktu Tahun Dua KBSR: Pendekatan Multimedia
Nur Azzah binti Abu Bakar
Penyelia: -
Tesis: (M.A.), Universiti Kebangsaan Malaysia
No. Panggilan: LB1028.43 A999p 1998

Abstrak: Komputer telah menjadi sebahagian daripada keperluan di bilik darjah sejak lebih tiga puluh tahun yang lampau. Penggunaannya yang paling utama adalah untuk menyampaikan pengajaran menerusi sistem yang dikenali sebagai sistem Pengajaran atau Pembelajaran Berbantu Komputer (PBK). Walaupun banyak perisian PBK yang berjaya telah dibangunkan tetapi perisisn-perisian ini didapati masih mempunyai banyak kelemahan, terutamanya dalam mempelbagaikan kaedah atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian besar daripada perisian yang dibangunkan adalah berasaskan kepada pendekatan latih tubi. Walaupun berjaya dalam melatih tubi kemahiran mengira dan berbahasa, metodologi ini tidak dapat mempersembahkan konsep-konsep yang kompleks dengan jayanya. Kebanyakan sistem adalah berpusatkan guru dan tidak mengikuti teknik pengajaran dan pembelajaran yang sebenar. Teknik-teknik Kepintaran Buatan dan teknologi Multimedia yang mula dikenali dan diterima pakai dalam bidang pendidikan menyediakan kemungkinan untuk membangunkan persekitaran pembelajaran yang tidak terdapat di dalam sistem-sistem tradisional. Tesis ini membincangkan beberapa konsep Kepintaran Buatan dalam pendidikan serta pembangunan perisian kursus Multimedia untuk tujuan pembelajaran Matematik. Perisian ini merangkumi sukatan pelajaran bagi topik Masa dan Waktu, sesuai untuk murid-murid Tahun 2 di sekolah rendah. Perisian yang menggunakan pendekatan Multimedia ini akan menghasilkan persembahan yang lebih berkesan dan menarik kerana keupayaannya yang boleh menggabungkan video, audio, animasi dan imej ke dalam satu aplikasi sama seperti teks dan grafik.


The Preparation Needs of Federal Inspectors of Schools, Peninsular Malaysia
Sergit Singh s/o Gurbaksh Singh
Penyelia: -
Tesis: (Ph.D.), Universiti Malaya
No. Panggilan: LB2806.4 S484p 1978

Abstrak: In the Malaysian education system, the Federal Inspector of Schools occupies a key position in educational leadership. This study sought to determine the professional preparation needed in order to perform competently the many tasks of the Inspectorate. The discovery of the preparation needs of Inspectors was conceived in terms of two inter-related problems: (1) identifying the significance of tasks of Inspectors of Schools, and (2) determining the adequacy of their preparation for the Inspectoral role. Through the use of structured questionnaires and non-parametric statistical methods, the opinions of Federal Inspectors of School, Headmasters/ Headmistresses of secondary schools, Peninsular Malaysia and selected Ministry of Education Officials were obtained on a number of topics related to the problem.

Using the Network as an Educational Tool: A Case-Study of Education On-Line
Nor Azilah Ngah
Penyelia: Robert W. Lawler
Tesis: (Ph.D.), Purdue University
No. Panggilan: LB1028.5 N822u 1994

Abstrak: This is a case-study of a graduate course conducted over IDEAnet, a network created by the Indiana Department of Education. This study looked at the people involved in this course during the Spring 1993 semester; using the five attributes suggested by Harasim (1990), this case-study also looked at how these five attributes shaped this course. The study found that there were many levels of interaction that occurred in this course. At the lowest level, there was the participative monologue where participants would give out their thoughts without “listening” to others on-line. There were also instances of one-time dialogue, where an interaction occurred between two individuals once, and then stopped. At the highest level, there were instances of interactive communication where many individuals interact, discussing on a common topic. These three types of interaction were quite common on the conference space; these, however, do not promote collaborative learning. Participation is a necessary, but not a sufficient condition for interaction; interaction is a necessary but not sufficient condition for collaboration. For collaboration to happen there must be a shared and immediate goal between participations. This does not occur naturally on the conference space. Other instructional activities must be incorporated into the course to allow for collaboration to occur. In this on-line course, collaborative learning occurred during one of the small group interaction. Lastly, the history of computer education and suggestions for the future of computer networking in the researcher’s country, Malaysia, were discussed.

Beberapa Pembolehubah Tentang Pencapaian Matematik (PMR) Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat Daerah Kinta, Perak
Zahidi bin Yusuf
Penyelia: Prof. Madya Hj. Abdul Razak bin Ismail
Tesis: (M.Sc.), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LB1062.6 Z19b 1997

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pencapaian matematik (PMR) dan kemahiran asas matematik pelajar. Ia juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pencapaian matematik dan kemahiran asas matematik dengan profail pelajar, latar belakang status sosioekonomi keluarga, faktor dalam-luar bandar dan faktor-faktor sekolah. Untuk tujuan ini sebanyak 370 dari 10,899 pelajar tingkatan 4 telah dipilih secara rawak dari 5 buah sekolah di Daerah Kinta Perak. Data telah dipungut berdasarkan 37 item soalselidik yang dibina berasaskan 5 skala Likert. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan kaedah Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensi dengan menggunakan perisisn SPSS Versi Windows 6.0. Korelasi Pearson, Ujian –t dan Analisis Varians Sehala (ANOVA) telah digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis ujian. Paras kepastian 0.05 digunakan bagi tujuan kajian ini. Hasil kajian ini telah menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina, bangsa, pendidikan dan pendapatan ibu bapa, kemudahan sekolah, guru dan sumber dengan pencapaian matematik tetapi tidak wujud hubungan yang signifikan antara tempat tinggal, lokasi sekolah dan kelas tuisyen dengan pencapaian matematik. Kajian ini juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara jantina, bangsa, pendidikan ibu bapa, kemudahan sekolah, guru dan sumber, pendidikan dan pendapatan ibu bapa dengan kemahiran asas matematik. Sebaliknya tidak wujud hubungan yang signifikan antara kelas tuisyen, gred matematik UPSR dan tempat tinggal sekarang dengan kemahiran asas matematik. Seterusnya hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara pembolehubah-pembolehubah seperti kemudahan sekolah, sumber, faktor guru dangred matematik UPSR. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, dicadangkan beberapa langkah yang boleh diambil untuk mempertingkatkan prestasi pencapaian matematik.

Correlates of Academic Achievement: PMR
Noor Aziah bt. Ahmad
Penyelia: Prof. Dr. Milandre B. Rusgal
Tesis: (M.Sc.), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LB1062.6 A995c 1996

Abstrak: This study investigated the correlates of academic achievement or Penilaian Menengah Rendah (PMR) examinations and identified the significant predictors of PMR achievement. The study was prompted in response to the national call for more research on the dwinding interest and poor performance in science among upper secondary students. There was also a felt need to reinstate English oral and written competencies among the younger generation of Malaysians to prepare them for advancement in information technology by the year 2020. Four factors were investigated: UPSR performance, personal characteristics, home factors and school factors. The sample consisted of 1216 Form Four students randomly chosen from all the eighteen secondary schools in Perlis. These students sat for the PMR examinations in 1995. A 74-item self constructed questionnaire was used to collect the data. The questionnaire was pilot tested. The result yielded a reliability coefficient of 0.95. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The findings indicate that PMR achievement is positively and significantly related with UPSR performance, personal characteristics, home factors and school factors. Jointly, these factors explain 71% of the variance in PMR achievement. UPSR overall performance emerged as the best predictor of PMR achievement. It explains 55% of the total 71% variance explanation in PMR achievement. Socio-economic status was a significant predictor for English and mathematics performance in the PMR examinations. School type emerged as significant predictor for overall PMR performance, as well as, performance in English, science and mathematics in the PMR examinations. PMR performance also differed significantly between and among students according to UPSR performance, personal characteristics, home factors and school factors.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar-Pelajar dalam Membuat Pemilihan serta Kemasukan ke Institusi-Institutsi Pendidikan Menengah Akademik Swasta Terpilih di Negeri Kelantan Darul Naim
Hairuddin bin Mohd Ali
Penyelia: Hj. Mohd. Noor Mohd. Tahir
Tesis: (M.Sc.), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LC54 M3H153f 1995

Abstrak: Sejumlah 604 borang soalselidik telah diedarkan kepada seramai 604 orang pelajar dari 13 buah Institusi Pendidikan Menengah Akademik Swasta di Negeri Kelantan Darul Naim (IPMASNKDN) untuk: (i) mengenalpasti corak atau pola pemilihan sesebuah IPMASNKDN; (ii) mengenalpasti serta mengkaji corak persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang telah dikenalpasti boleh mempengaruhi proses pemilihan sesebuah institusi berkenaan; dan (iii) menentukan sama ada terdapatnya (atau tidak terdapatnya) perhubungan atau perkaitan antara pembolehubah bersandar, Corak Pemilihan IPMASNKDN dengan pembolehubah-pembolehubah bebas seperti Status Demografi, Status Pelajar, Status Keluarga, Status Institusi Pendidikan Menengah Akademik Swasta dan Faktor (ciri) Umum. Sejumlah 84 item berbentuk mengisi ruangan kosong dan Skala 5 Likert telah digunakan untuk mengukur respons responden. Analisa ke atas 543 borang yang telah dikembalikan dibuat melalui “Mesures of Central Tendency”, “Measures of Variability” dan “Test of Independent (x2) Chi-Square Test” pada aras keertian £ .05 untuk tujuan menjalankan ujian terhadap kelima-lima hipotesis kajian. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden menyatakan “saya sendiri” yang memilih institusi pendidikan swasta. Kajian mendapati ianya selaras dengan dapatan daripada kajian-kajian yang lepas seperti yang telah dijalankan oleh Alston (1985), Thomas & Dennison (1991), Walford (1991), West, Variaam & Scott (1991), Royal Borough of Kensington and Chelsea (1993). Dari segi demografi, majoriti responden yang memilih IPMASNKDN adalah berumur 19 tahun ke atas, kaum perempuan, berasal dari Kelantan, daerah Kota Bharu, tinggal dalam jarak 2-5 km dari institusi pilihan dan majoritinya menunggang motosikal. Dari segi status pelajar, majoriti responden berada dalam tingkatan 5 sebelum membuat pemilihan institusi dan 25.8% telahpun mempunyai kelulusan STPM. Dalam aspek status keluarga pelajar pula, 39.59% responden mempunyai 4-6 orang adik beradik, majoriti anak pertama, 24 orang (4.4%) responden memilih institusi swasta kerana sekurang-kurangnya seorang abang atau kakak telah berjaya ke universiti daripada institusi berkenaan. Dari segi tahap pendidikan pula majoriti penjaga berpendidikan sekolah rendah serta pendapatan bulanan RM400.00 ke bawah. Dalam aspek status institusi pendidikan swasta, dapatan kajian umumnya menunjukkan keselarasan dengan kajian-kajian lepas (West, Anne et. al., 1995). Lima hipotesis kajian dalam bentuk null telah diuji. (i) Hipotesis 01.; hanya satu pembolehubah dalam kumpulan demografi signifikan pada aras keertian £.05. (ii) Hipotesis 02.; hanya dua pembolehubah bebas dalam kumpulan status pelajar signifikan pada aras keertian , £ .05. (iii) Hipotesis 03.; hanya 10 pembolehubah bebas dalam kumpulanstatus keluarga signifikan paa aras keertian, £ .05. (iv) Hipotesis 04.; hanya 21 pembolehubah bebas dalam kumpulan status institusi pendidikan swasta signifikan pada aras keertian , £ .05. (v) Hipotesis 05.; hanya satu pembolehubah bebas dalam kumpulan faktor (ciri) umum signifikan pada aas keertian , £ .05. Pada akhir tesis ini, cadangan-cadangan untuk institusi-institusi yang terlibat dalam kajian dan cadangan untuk pelajar sebagai konsumer telah diutarakan. Cadangan kajian lanjut juga telah dibuat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Matematik Tambahan kepada Pelajar Tingkatan 4 di Seberang Perai (U)
Hashim b. Harun
Penyelia: Tuan Haji Ishak Khamis
Tesis: M.Sc. (Mgmt), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LB1062.6 H348f 1997

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar tingkatan empat aliran sains dalam mata pelajaran matematik tambahan di daerah Seberang Perai (U). Populasi kajian ini adalah seramai 856 pelajar. Sejumlah 269 pelajar telah dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang diubahsuai dari ‘Mooney Problems Check List’. Ujian statistik yang digunakan dalam kajian ini ialah korelasi Pearson, regrasi, ujian-t, ujian-F, dan ANOVA sehala. Ujian korelasi Pearson mendapati bahawa faktor minat, persepsi, sikap pelajar, rakan sebaya, masalah peribadi dan sikap guru mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar dalam matematik tambahan. Analisa regrasi pula menunjukkan faktor-faktor minat persepsi, sikap pelajar dan persekitaran sekolah menjadi peramal (predictor) kepada pencapaian pelajar dalam matematik tambahan. Ujian-t pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan min markah yang signifikan antara, (a) pelajar lelaki dan perempuan (b) pelajar bandar dan luar bandar. Ujian ANOVA sehala pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan min markah antara beberapa kumpulan pelajar. Pencapaian pelajar dalam matematik tambahan adalah sama walaupun ibu bapa pelajar mempunyai tahap pendidikan dan pendapatan yang berbeza. Walau bagaimanapun, ujian ANOVA juga menunjukkan terdapat perbezaan min markah yang signifikan antara pelajar Melayu dan Cina. Pencapaian pelajar-pelajar Cina dan India dalam mata pelajaran metematik tambahan adalah lebih baik dari pelajar-pelajar Melayu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nilai-nilai Murni di Kalangan Pelajar-pelajar
Tan Ai Lee
Penyelia: Prof. Madya Hj. Abdul Razak Ismail
Tesis: (M.Sc.), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LB3609 T161f 1995

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar. Antara faktor-faktor yang ditentukan termasuk pengaruh ibubapa, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa, pengaruh guru sebagai peranan model dan pengaruh pengajaran guru. Kajian ini adalah berdasarkan kaedah soal selidik yang melibatkan sampel yang terdiri daripada 341 pelajar-pelajar yingkatan empat di semua sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan Daerah Hilir Perak. Dapatan daripada kajian menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang signifikan di antara pengaruh ibubapa, pengaruh guru sebagai peranan model, pengaruh pengajaran guru dengan penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar. Dapatan juga menunjukkan terdapat perhubungan negatif yang signifikan di antara pengaruh media massa dengan penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar. Tiada terdapat perhubungan yang signifikan di antara pengaruh rakan sebaya dengan penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara jantina, bangsa dan agama dengan penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar yang mempunyai jenis pekerjaan, pendapatan bulanan dan tahap pendidikan ibubapa mereka yang berlainan. Kajian ini menunjukkan bahawa pentingnya perlaksanaan pendidikan nilai merentasi kurikulum dijalankan dengan efektif, sistem peraturan sekolah yang lebih ketat, aktiviti ko-kurikulum yang berfaedah serta pembinaan pemuafakatan antara sekolah, keluarga dan komuniti dijalankan dengan lebih berkesan.

Gelagat Pelajar Remaja dalam Kehidupan Mereka di Asrama Sekolah
Wan Mohd Fauzy bin Wan Mohd Akib
Penyelia: Puan Kalsom Kayat
Tesis: (M.Sc.), Universiti Utara Malaysia
No. Panggilan: LB3609 F271g 1995

Abstrak: Digolongkan sebagai pemimpin masa depan, generasi pelajar remaja kini adalah bakal memasuki pusat-pusat pengajian tinggi dan menghabiskan sebahagian masanya di asrama sekolah. Maka, kajian ini bertujuan untuk melihat gelagat pelajar-pelajar remaja di asrama dalam pertalian latar belakang keluarga dengan aktiviti pembelajaran dan prestasi akademik. Di samping itu meneliti tahap interaksi sesama pelajar remaja yang sebaya dan permasalahan sosial mereka di asrama. Kajian ini juga menganalisa perbandingan pengalaman hidup di asrama antara pelajar remaja lelaki dan pelajar remaja perempuan selama hampir dua tahun tempoh persekolahan mereka dalam tiga buah sekolah menengah vokasional di Kedah. Kajian ini dilakukan bagi memberikan sedikit sebanyak gambaran tentang kehidupan sebenar yang dilalui oleh pelajar-pelajar remaja di sepanjang tempoh penginapan mereka di asrama. Matlamat setiap program dan aktiviti yang dijalankan oleh pihak asrama sentiasa bertemakan ciri-ciri positif yang akan membawa ke arah pembentukan insan yang berilmu dan berdisiplin, saling menghormati, bekerjasama, bermasyarakat dan peka kepada perkembangan semasa. Walau bagaimanapun persoalannya ialah sejauh manakah mereka menghayati dalam mempraktikkan nilai-nilai murni tersebut. Hasil analisis dan penemuan kajian ini mampu menjawab persoalan tersebut. Mengingatkan tentang cabaran-cabaran baru yang bersifat global, peranan dan tanggungjawab asrama bukan sahaja seharusnya tersudut kepada penyediaan dan penjagaan terhadap penginapan dan kemudahan fizikal yang disediakan kepada para pelajar remaja tetapi sewajarnya memerlukan suatu perubahan dalam pembangunan peribadi para penghuninya.

http://www.psb1.uum.edu.my/lpBin21/abs.dll?f=templates&fn=main-h.htm&2.0

Muat turubn UUM Jurnal

Malaysian Journal of Learning & Instruction

http://www.psb1.uum.edu.my/lpBin21/emaj.dll?f=templates&fn=main-h.htm&2.0

DOWNLOAD KLIK DISINI

Tesis UUM.....

Tesis dari UUM. Sahabat-sahabat sekalian. Ada yang boleh buka dan ada yang dia minta password.. karang ni rujukla yang boleh buka dulu.. yang x leh buka tu lain kali no...

http://www.psb1.uum.edu.my/tesis/

( pilih dari sini ...)

http://www.psb1.uum.edu.my/tesis/Penyelidikan%20Print/

( Yang ini boleh buka.. tapi ada yang dia minta password