Tuesday, September 9, 2008

Senarai Pelajar Kertas Projek Master

Senarai Kertas Projek Master UKM mod pengajian dia macam kita ni la.. lebih kurang la... Cuti ja gi semenanjung....

Nama Pelajar

Tajuk Kertas Projek

Ahmad Bin Rambli

Masalah Penyesuaian Pelajar Asrama

Ahmad Syahir Bin Yusof

Kajian Terhadap Tahap Pengintegrasian Ict Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik
Menengah Rendah Di Sekolah-Sekolah Menengah Luar Bandar Bahagian Miri Sarawak

Albert Ong Ngee Hong

Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Hubungannya Dengan
Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Bahagian Miri, Sarawak

Allice Ak Edward Enjan

Sikap Dan Pandangan Pelajar Terhadap Penggunaan Teknologi Dalam
Mempelajari Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

Anthony Raj A/L Munusamy

Teaching Of Vocabulary Through Discovery Method Among
Transition Students Of Smk Chung Hua Miri

Aileen Chong

Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Peka Sains Ting 4 Di Pedalaman, Tenom Sabah Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan Peka Sains Ting 4 Di Pedalaman Atas, Tenom Sabah

Azman Anak Ismail

Barang Anak Sanggah

Bitah Binti Takbilola

Bramwell Anak Gumar

Perbandingan Pencapaian Di antara Pelajar Asrama Dengan Pelajar Harian Dalam
Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah

Canady @ Kennedy Ak Nunong

Keciciran Dalam Kalangan Remaja Iban

Cecelia Binti Intang

Hubungan Latar Belakang Sosial, Sikap Terhadap Pendidikan Dengan Aspirasi
Pendidikan Pelajar Ponteng Di Sekolah Menengah Di Daerah Kota Marudu, Sabah

Cecilia Tiong Ching Ching

Sikap Belajar Mempengaruhi Prestasi Pencapaian Pelajar
Dalam Matematik Bahasa Inggeris

Celinea Anak Lasan

Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di IPTS
Di Negeri Sarawak: Satu Tinjauan

Chieng Kai Yien

Chong Li Ling

Keberkesanan Penggunaan Multimedia Interaktif Ke Atas Pencapaian
Operasi Darab dalam Mata Pelajaran Matematik Murid Tahun Tiga

Choong Whui Bean

Hubungkait Faktor-Faktor Pendorong Terhadap Masalah Disiplin Di Kalangan
Pelajar Di Sekolah Menengah Bahagian Bintulu

Christina Ak Kadak

Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Hubungnnya Dengan Motivasi
Guru Sekolah Rendah Di Bintulu, Sarawak

Chua Sim Huat

Sikap Pelajar Tingkatan 4 Dan Tingkatan 2 Terhadap Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling Di SMK Siburan

Dayang Siti Fatimah Bt Abang Kipli

Pengamalan Pendidikan Islam Dalam Kalangan Pelajar SMK Agama Di Sarawak

Derrick Warren Anak Saging

Faktor Ibubapa Dan Hubungannya Dengan Masalah Ponteng Dalam Kalangan Murid Di
Empat Buah Sekolah Rendah Di Zon Sri Aman

Dickson Palot Ak Malintan

Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Motivasi Pencapaian Dengan
Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sains

Dora Young Wan

Kajian Tinjauan Tentang Persepsi Guru Terhadap Peranan Pengetua
Dalam Pelaksanaan Sistem Merit Dan Demerit Dalam Peraturan Sekolah
Di Bahagian Miri, Sarawak

Dyg Putri Bt Awg Mahbi

Sikap Pelajar Dan Pencapaian Bahasa Melayu Penulisan Di Sekolah
Kebangsaan Dalam Daerah Bintulu Sarawak

Elisabeth A/P Tak

Hubungan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Kemahiran Pemikiran
Sejarah (KPS) Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah

Elsie Klang Benang

Persepsi Guru Tentang Peranan Guru Besar Dalam Program Perkembangan
Staf Di Empat Buah Sekolah Rendah Dalam Zon Sri Aman, Sarawak

Ernie Kho Siaw Nee

Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Dengan
Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar

Faiz Bin Mustapa

Ciri - Ciri Keusahawanan Dikalangan Pelajar - Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dan
Sekolah Menengah Kebangsaan Di Bahagian Bintulu Sarawak

Faridah Husna Binti Abdullah

Fedrick Ak Batu

Kokurikulum Badan Beruniform Pengakap Dan Pengaruhnya Terhadap Aspek Kepimpinan

Fu Siaw Peeng

Hubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja
Guru PPSMI Sekolah Menengah Di Daerah Subis, Sarawak

George Demong

Gita Anak Rengkang

Hairolhamzi Bin Bahroddin

Halimah Binti Junaidi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata
Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5

Halina Binti Yusoff

Kajian Kes Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan
Bahasa Inggeris Dalam Pelaksanaan Buddy Support System Di Kalangan Guru Sains Dan Matematik

Hamidah Bt Mahmud
Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Dikalangan Guru Semenanjung
Yang Berkhidmat Di Sarawak

Hasbi Bin Acheh

Tahap Aplikasi ICT Dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Seni Visual
Di Sekolah-Sekolah Menengah Bahagian Samarahan Sarawak

Hayati Binti Jais

Persepsi Guru Tentang Pendekatan Belajar Melalui Bermain Dan Hubungannya
dengan Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Kanak Kanak Pra Sekolah

Hayati Binti Omar

Penggunaan Pendekatan TMK Dalam Meningkatkan Pencapaian Pendidikan Sivik
dan Kewarganegaraan ( PSK ) Pelajar Tahun 4

Hazlifah Binti Harun

Keberkesanan penggunaan bahan multimedia sebagai alat pengajaran dan pembelajaran
pendidikan moral keatas tahap perkembangan moral pelajar tingkatan satu

Heward Anak Engchin

Persepsi Guru-Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya
Dengan Kepuasan Kerja Guru. Kajian Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Daerah Miri, Sarawak

Ho Lee Ming

Persepsi Pelajar Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kecenderungan Penggunaan Pusat Sumber

Ho May Leng

Gaya pemikiran guru pelatih empat buah institut
pendidikan guru di Sarawak

Intan Baiduri Binti Abu Bakar

Ja'afar Bin Zaini

James Ak Siba

Jelina@Zarina Binti Abdul Talip

Keberkesanan Pengurusan Masalah Displin Dalam Bilik Darjah Menurut Persepsi
Guru Sekolah Menengah, Satu Kajian di sekolah-sekolah menengah di zon "A" Miri

Jerie Anak Peter Langan

Sikap Dan Motivasi Murid Iban Sekolah Rendah Terhadap BM Dan BI Sebagai Bahasa Kedua

Jong Yian Chong

Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik
Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat

Julia Anak Baba Sangau

Tahap Penguasaan Tatabahasa Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar Iban Tingkatan 2
Di SMK Subis , Batu Niah Miri. ( Satu Kajian Kes )

Junani Bin Ahmad Junaidi

Sikap Pelajar Sekolah Rendah Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Di SK Bandar Samariang, Kuching, Sarawak

Juti Ak Ranti

Kamisah Binti Hipni

Pendekatan/Strategi Bimbingan Rakan Sebaya Dalam Meningkatkan Penguasaan
Konsep Mol Dalam Mata Pelajaran Kimia KBSM Tingkatan 4

Kaviza A/P Manar Karam

Peranan, Kesanggupan dan Tanggungjawab terhadap Pengurusan Disiplin dan
Penguatkuasaanya di Sekolah Menengah KebangsaanPerempuan di Daerah Taiping, Perak

Kho Ling Hong

Hubungan Antara Pengetahuan Asas Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah
Berayat Di Kalangan Pelajar Tahun Lima Dalam Tajuk Pecahan

Kissma Binti Ali

Gaya Pembelajaran Sains Murid-Murid Sekolah Rendah Di Bandar Sibu

Kolan Bala Apui

Koleh Anyan

Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Penceritaan Oleh Guru Mata Pelajaran Sejarah

Kong Sieng Chuo

Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Motivasi Pencapaian Dengan Pencapaian
Matematik Tambahan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat

Lai Siew Fung

Persepsi Guru Geografi Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam mata
Pelajaran Geografi:Satu Tinjauan Di sekolah Menengah Daerah Subis, Miri, Sarawak

Lang Anak Likong

Lau Tiew Kiong

Peranan Golongan Pentadbir Sekolah Dalam Merealisasikan Sekolah
Berkesan Di Bahagian Sibu, Negeri Sarawak

Lee Chuo Hiong

Kajian Tindakan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif-masteri
Dalam Pengajaran Biologi Tingkatan 4

Lee Kok Ming

Hubungan antara gaya pembelajaran murid, penerapan Teori Kecerdasan
pelbagai dalam penyelesaian masalah matematik murid tahun 5 di SK Batu Wong, Sibu

Leila Binti Nasser

Liew Sang Sang

Pengajaran Fizik Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan

Liew Siaw Sze

Pembinaan Dan Penilaian Perisian PPBK Sains Tahun 4

Limok Anak Shem

Hubungan Antara Konsep Akademik, Konsep Kendiri Bukan Akademik Dan
Motivasi Pencapaian Dengan Sains Pelajar Iban Bahagian Sri Aman

Ling Mee Ling

Tanggapan Murid Tingkatan 4 Terhadap Peka Sains Di Sekolah Menengah

Loo Siaw Ling

Kajian Tindakan: Keberkesanan Kaedah Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences)
Dalam Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah

Lu Chung Chin

Kesan Penggunaan Stad Terhadap Pencapaian Matematik, Sikap Dan Motivasi Pelajar Tingkatan Satu

Luvrina Binti Jamaludin

Lyndiana Daisy Ak Goh

Sikap Dan Adaptasi Diri Berhubung Dengan Pembelajaran
Sains Dalam Bahasa Inggeris Satu Kajian Kes Di SMK Kapit Sarawak

Magdeline Anak Nor

Sikap pelajar terhadap mata pelajaran bahasa iban dan pertaliannya dengan gaya pengajaran guru

Mahidi Bin Jemali

Gejala-gejala vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah masakini

Maimon binti Matnoh
Keberkesanan Program Bimbingan Profesionalisme Perguruan Dalam
Teknologi Maklumat (BPPT)Di Wilayah Persekutuan Labuan

Maria Anak Emak

Maribil Binti Datu Hassan

Micheal Anak Ringgit

Tahap Penggunaan Internet Di Sekolah Rendah Bahagian Samarahan Sarawak

Mohamad Faizaluddin Bin Johar

Students' Attitudes Towards Learning The Literature Component: Form 4 Students Of SMK Suai

Mohammad Shazwan Bin Seun
Hubungan Di Antara Keadaan Bangunan Dengan Pencapaian Akademik Pelajar
Di Sekolah Kurang Murid Di Bahagian Mukah

Mohd. Nur Furqan Bin Abdullah

Penguasaan Teknologi Maklumat Dalam Kalangan Guru-Guru PPSMI Sekolah Menengah

Mostaffa Bin Sidik

Melvina Chung Hui Ching

Sikap Guru BM Terhadap Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Di
Sekolah-Sekolah Rendah Di Bahagian Bintulu, Sarawak

Muhammad Fariduddin Wajdi Anthony

Tahap Kesediaan Membaca Kanak-Kanak Prasekolah

Muhd Fariz Bin Ismail

Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Sains Di Kalangan Pelajar
Tingkatan Dua SMK Suai, Niah, Miri, Sarawak

Nancy Anak Guyang

Nancy Gawid

Ngu Kim Hun

Keberkesanan Pengintergasian Multimedia Terhadap Sikap Pelajar Dan Pencapaian Matematik

Nik Maslina Bt Nik Mahmood

Kajian Tahap Kepuasan dan Tekanan Kerja di Kalangan Guru Kaunseling
Dalam Daerah Alor Gajah dan Melaka Tengah

Nor Fariza Binti Md.Sohin

Pengurusan Keselamatan Bengkel Yang Berkesan Dalam Kalangan Pelajar
Tingkatan Satu Di Sekolah Menengah Kebangsaan Suai, Miri, Sarawak

Nor Hanizan Binti Ibrahim

Tinjauan Terhadap Penggunaan Perisian Pengajaran (Teaching Courseware)
Matematik Bagi Sekolah Di Pedalaman Sarawak. Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Suai, Miri

Noraini Binti Omar

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5

Norazlina Binti Nordin

Hubungan Tekanan Kerja Dengan Kepuasan Kerja
Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Labuan

Nordiane Bt Nordin

Penggunaan Internet Dan Perkembangan Pengetahuan Sivik Dan
Kewarganegaraan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 Di Labuan

Nordin Bin Seruji

An Analysis Of Students Attitude & Motivation Towards Learning English
As A Second Language In A Rural Secondary School

Norhaida Binti Adrus

Gaya Pengajaran Pensyarah Pengurusan Perniagaan Mengikut Persepsi Pelajar Di Kolej Matrikulasi

Norlah Binti Sulai

Norsia Bt Abdullah @ Julah

Penggunaan Multimedia Dalam Kalangan Guru-Guru Pra Sekolah Di Labuan

Norzima Binti Ali Husien

Hubungan persekitaran keluarga dan gaya pembelajaran terhadap
pencapaian sains pelajar tingkatan empat sains sosial

Nur Ain Elzira Binti Abdullah

Tahap Stail Kepimpinan Guru Besar Di Sekolah Kebangsaan Yang
Cemerlang Di Bahagian Kapit, Sarawak: Satu Kajian Tinjauan

Ong Sze Chong

Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Kecerdasan Emosi Dan Pencapaian
Akademik Mata Pelajaran Bahasa Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4

Ooi Chi Chien

Tahap Kesediaan Guru Novis Dalam Pengurusan Bilik Darjah Di
Sekolah Menengah Daerah Tenom, Sabah

Pamela Jill Anak Wilfred Toyo

Kesediaan Guru dan Bukan Opsyen Sains dan Matematik Sekolah
Rendah di Daerah Asajaya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

Paul Jackson Tutong

Strategi Untuk Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa Dalam PIBG Untuk Keberkesanan Sekolah

Poh Chie Teck

Pulsinah Binti Ogo

Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Pelajar Matrikulasi Dalam Subjek Ekonomi

Puteri Haryati Bt Raden Abdul Muin


Rabiah Binti Haji Bohari

Hubungan Antara Penerapan Teori Kecerdasan Pelbagai Dengan Gaya Pembelajaran
Murid dalam Bahasa Malaysia Tahun 4 dan Tahun 5 Sibu

Rahimi Bin Ibrahim

Faktor-faktor Pendorong Ponteng Sekolah Dalam Kalangan Pelajar
Tingkatan Empat Di Daerah Melaka Tengah

Rainee A/P Velamuthu

Ratizam Binti Mohamad

Ratnawati Binti Yarabi

Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran
Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Daerah Subis

Rosa Monira Ak Johen
Keberkesanan Kursus ETeMS Dan Hubungannya Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran
Sains Dan Matematik Di Sekolah Rendah

Rosalia @ Roslia Bt Tampa

Rose Anak Jimbey

Roziah Binti Abdul Rahman

Diagnostik Mengenal Pasti Kesilapan Tatabahasa Bahasa Melayu Dalam Kalangan

Pelajar Bukan Melayu: Tinjauan Di Sebuah Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan

Saiful Busfari Bin Saie

Sharifah Maznah Binti Wan Othman

Kemahiran Belajar Sains Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dengan Kaedah Pembelajaran Aktif (Atlas).

Sofia Binti Syahferi

Persepsi Guru Terhadap Keberkesanan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Stephen Ak Cedric Kadak

Teknik Pengajaran Yang Dilaksanakan Oleh Guru sains Dan Hubungannya
Dengan Minat Pelajar Mempelajari sains Disebuah Sekolah Menengah Di Sarawak

Suriani Bt Alland Rice Oxley

Gaya Komunikasi Guru Besar-Guru Besar dan Hubungannya dengan Kepuasan
Kerja Guru-Guru Sekolah Rendah (Zon Empat) di Wilayah Persekutuan Labuan

Suriawati Binti Nawawi

Keberkesanan Kaedah Stesen Pembelajaran dalam Program Khas Bermasalah Pembelajaran

Susan Hemp Anak Charles Juta

Suzan Binti Ropoto

Keberkesanan Penggunaan Permainan dalam Pembelajaran Sains

Tay Siew Sze

Tahap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Di Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah Di Bahagian Sri Aman, Sarawak

Tay Yong Choo

Perbandingan Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian
Bagi Mata Pelajaran Bahasa Cina Di Tingkatan Empat Sekolah Menengah
Kebangsaan Dengan Sekolah Menengah Swasta Di Kuching, Sarawak

Teoh Say Beng
Kajian Membandingkan Kaedah Pengendalian Ujian Formatif
Untuk Menilai Pencapaian Pelajar Di Sekolah Bandar Dan Luar Bandar
Dalam Mata Pelajaran Sejarah

Ting Ang Chui

Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan: Kesediaan guru Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan sekolah menengah bahagian Sibu

Tius Anak Sigi

Tracy Anak Mensan

Tu Siew Leh
Tahap Penggunaan Komputer Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan
Guru Matematik Sekolah Menengah Luar Bandar Di Bahagian Sarikei, Sarawak

WONG SU Li

Persepsi Pelajar Tingkataan 4 Terhadap Pentaksiran
Kerja Amali (PEKA) Sains Di Sekolah Menengah Luar Bandar
Sarikei, Sarawak

Wee Pei Sze

Reka Bentuk Dan Penilaian Perisian Powerpoint Bagi Matapelajaran Geografi Tingkatan Empat

Wee Soon Kian

Sikap dan Motivasi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Terhadap
Pembelajaran Matematik Menggunakan Bahasa Inggeris.

William Anak Kupong

Pengajaran Bahasa Melayu : Cadangan Memperbaiki Dan Meningkatkan
Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-Murid

Wong Chin Ping

Hubungan Antara Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dengan Pencapaian
Matematik Tingkatan 4 Bagi Tajuk Set

Wong Mee Ling

Keberkesanan Guru Dalam Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah Menengah
Berasrama Bahagian Sarikei: Satu Tinjauan

Wong Nguok Ling

Wong Ting Wee
Keberkesanan Skim Baucer Tuisyen (SBT) Terhadap Pencapaian Akademik
Tahun 6 (2007) Dalam Mata Pelajaran Matematik

Yap Chin Huat

Perbandingan Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Bagi
Mata Pelajaran Bahasa Cina Di Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan
Dengan Sekolah Menengah Swasta Di Kuching, Sarawak

Yong Ping Ping

Hubungan Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Kepuasan
Kerja Guru Sekolah Menengah Di Bandar Sibu

Zabidi Bin Abdul Wahab

Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Peranan Guru Kelas Dalam Mentadbir Bilik Darjah

No comments: